Хартија за матрични принтери

Шифра: 0158 Хартија 120*12, 1+0

Шифра: 0159 Хартија 120*12, 1+1

Шифра: 0035 Хартија 240*12, 1+0

Шифра: 0065 Хартија 240*12, 1+1

Шифра: 0066 Хартија 240*12, 1+2

Шифра: 1551 Хартија 240*12, 1+3