Хартија фотокопирна бела, Fedrigoni

Шифра: 2340
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/500, 80 гр., Fedrigoni, Бела

Шифра: 0174
Опис: Хартија фотокопирна, А3, 1/500, 80 гр., Fedrigoni, Бела